” Moja ulubiona bajka” – konkurs plastyczno-techniczny

images-1.jpg

 “MOJA ULUBIONA BAJKA”

– konkurs plastyczno -techniczny

w ramach realizacji

rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  Priorytet 3

 

 

Regulamin konkursu:

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moja ulubiona bajka” jest Przedszkole w Kuźnicy.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci 3- 6 -letnich uczęszczających do Przedszkola w Kuźnicy.

 

Cele konkursu:

– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

– przybliżenie dzieciom twórczości autorów literatury dziecięcej,

– rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci,

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu.
 2. Technika pracy – płaska, materiał i wykonanie według własnej inicjatywy twórczej.
 3. Format prac A3.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.
 5. Każda praca powinna zawierać opis wg następującego wzoru:

Imię i nazwisko autora, wiek, grupa, tytuł bajki na podstawie której powstała praca.

 1. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1).
 2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 3. Prace należy składać do 06.2023r.
 4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w przedszkolu.

 

 

Kryteria wyboru i ocena prac:

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: zgodność pracy z tematyką, kreatywność, samodzielność i estetyka wykonania pracy.
 3. Komisja konkursowa wybierze po trzech laureatów w dwóch kategoriach:

I kategoria – dzieci 3-4 -letnie

II kategoria – dzieci 5-6-letnie.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.06.2023 r. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola oraz fb.
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

 

Koordynatorzy konkursu: Anna Zarachowicz,

Katarzyna Fiedorowicz.

 

Załącznik nr 1

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych uczestników konkursu

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Jagiellońska 1, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Jagiellońska 1, 16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko,   z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dziecka/podopiecznego odbywa się w celu:
 1. wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej i portalach społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;
 2. udziału w konkursie” Moja ulubiona bajka” – 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osób, które nie wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Dane zwycięzcy konkursu, będą przechowywane do czasu przyznania nagród.
 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do dostawców usług informatycznych, Facebooka.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie. Zgoda   na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
 2. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

 

Wyrażam zgodę na:

 na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na stronach internetowych                    i w mediach społecznościowych Administratora

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………………:

 

 

………………………………                            ……………………………………

/Miejscowość, data/                                          /podpis rodzica/opiekuna prawnego/

osoby sprawującej pieczę zastępcza*

 

 

Joanna Marzec

Rozmiar czcionki
Kontrast