Joanna Marzec

indeks1.jpg

W maju obchodzony jest Tydzień Bibliotek. Z tej okazji nasze przedszkole zorganizowało wystawę promującą a grupy: Słoneczka i Tygryski  odwiedziły Bibliotekę Publiczną Gminy Kuźnica. Przedszkolaki dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować.  Zobaczyły także jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. W trakcie pobytu w bibliotece, dzieci rozwiązywały zagadki związane z postaciami z bajek i baśni. Przedszkolaki znakomicie sobie poradziły. Pani bibliotekarka pokazała także dzieciom, gdzie znajduje się przeznaczony specjalnie dla nich regał z książkami. Następnie zaprezentowała i dała do obejrzenia dzieciom najmniejsze książeczki z działu dziecięcego. Przedszkolakom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały. Ponadto pani Kasia zachęciła przedszkolaków do udziału  w ogólnopolskiej akcji “Mała książka- wielki człowiek” oraz wręczyła nam niespodzianki. Panie bibliotekarki zachęciły nas również do wzięcia udziału w konkursie na zaprojektowanie karty bibliotecznej związanej z hasłem Tygodnia Bibliotek 2023 “Moja, Twoja, Nasza Biblioteka!!!”. Spotkanie odbywało się w miłej, pełnej uśmiechów i wrażeń atmosferze. Dla wielu przedszkolaków, była to pierwsza wizyta w „domu książek”, ale na pewno nie ostatnia.

 


images-1.jpg

 “MOJA ULUBIONA BAJKA”

– konkurs plastyczno -techniczny

w ramach realizacji

rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  Priorytet 3

 

 

Regulamin konkursu:

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moja ulubiona bajka” jest Przedszkole w Kuźnicy.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci 3- 6 -letnich uczęszczających do Przedszkola w Kuźnicy.

 

Cele konkursu:

– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

– przybliżenie dzieciom twórczości autorów literatury dziecięcej,

– rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci,

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu.
 2. Technika pracy – płaska, materiał i wykonanie według własnej inicjatywy twórczej.
 3. Format prac A3.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.
 5. Każda praca powinna zawierać opis wg następującego wzoru:

Imię i nazwisko autora, wiek, grupa, tytuł bajki na podstawie której powstała praca.

 1. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1).
 2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 3. Prace należy składać do 06.2023r.
 4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w przedszkolu.

 

 

Kryteria wyboru i ocena prac:

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: zgodność pracy z tematyką, kreatywność, samodzielność i estetyka wykonania pracy.
 3. Komisja konkursowa wybierze po trzech laureatów w dwóch kategoriach:

I kategoria – dzieci 3-4 -letnie

II kategoria – dzieci 5-6-letnie.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.06.2023 r. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola oraz fb.
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

 

Koordynatorzy konkursu: Anna Zarachowicz,

Katarzyna Fiedorowicz.

 

Załącznik nr 1

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych uczestników konkursu

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Jagiellońska 1, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Jagiellońska 1, 16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko,   z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dziecka/podopiecznego odbywa się w celu:
 1. wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej i portalach społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;
 2. udziału w konkursie” Moja ulubiona bajka” – 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osób, które nie wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Dane zwycięzcy konkursu, będą przechowywane do czasu przyznania nagród.
 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do dostawców usług informatycznych, Facebooka.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie. Zgoda   na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
 2. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

 

Wyrażam zgodę na:

 na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na stronach internetowych                    i w mediach społecznościowych Administratora

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………………:

 

 

………………………………                            ……………………………………

/Miejscowość, data/                                          /podpis rodzica/opiekuna prawnego/

osoby sprawującej pieczę zastępcza*

 

 


1.jpg

„998 cały dom się pali, przyjeżdżajcie szybko, Strażacy wspaniali …” – to słowa jednej z najpopularniejszych przedszkolnych piosenek o strażakach. Nasze przedszkolaki nie tylko słuchały i śpiewały jedną ze swoich ulubionych piosenek o pracy strażaka, ale 4 maja zwiedziły całą siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy.
Dzieci były żywo zaciekawione tym, co zobaczyły. Dzieci z naszego przedszkola miały możliwość obejrzenia w garażu strażackim kilka najciekawszych akcesoriów strażackich. Używa  się ich podczas każdego wyjazdu do pożaru lub wypadku. Panowie strażacy pokazali również najważniejsze elementy strażackiego stroju. Najodważniejsi mogli przez chwilę poczuć się jak prawdziwy strażak, gdy włożyli na głowę duży i odporny na płomienie strażacki kask oraz obszerną, dość ciężką kurtkę. Przedszkolaki były naprawdę przejęte wrażeniami.
Jednak, z całą pewnością, największą atrakcją okazało się oglądanie wnętrza strażackiego wozu. Dzieci były zachwycone, niektórzy wchodzili do ogromnego samochodu kilkakrotnie i nie mieli ochoty przestać. Każde dziecko chciało zobaczyć jak najwięcej, z zaciekawieniem oglądało wszystko, co było dostępne. Oprócz poznania tajników pracy strażaka przedszkolaki zdobyły bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedziały się jak należy zachować się w trakcie zagrożenia i utrwaliły numery alarmowe do straży pożarnej.
Na zakończenie tej wspaniałej wizyty wykonaliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Straży Pożarnej. Od tego momentu numer 998 będzie z całą pewnością doskonale utrwalony w pamięci starszych dzieci z naszego przedszkola. Natomiast maluszki atrakcyjnie rozpoczęły swoją przygodą ze Strażą Pożarną, którą pogłębią w następnych latach edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zarówno starsi, jak i młodsi wychowankowie przedszkola ciekawie spędzili czas zapoznając się z tajnikami pracy w zawodzie strażaka. To była bardzo ciekawa i ważna lekcja. Składamy serdeczne podziękowania Strażakom za miłe przyjęcie i umożliwienie bliższego poznania niezwykle istotnej i niebezpiecznej pracy STRAŻAKA .


images.jpg

Nasze Przedszkole w 2023 r.

 uzyskało dofinansowanie dla programu wieloletniego-

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

na lata 2021-2025” Priorytet 3

Kierunek inwestycji 3.1

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że wniosek na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożony przez nasze przedszkole przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wkład własny przedszkola wyniósł 750,00 zł. Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Przedszkole w Kuźnicy poprzez różnorodne działania aktywnie promuje i wspiera rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Czynnie angażuje również rodziców, aby wspólnie z dziećmi uczestniczyli w akcjach czytelniczych, konkursach literackich, zaprasza rodziców do czytania dzieciom w grupach przedszkolnych, do czytania dzieciom książek w domu.

 

 

Opis planowanych przez Przedszkole w Kuźnicy działań w 2023 roku promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci: 

 

– organizacja cyklicznego cotygodniowego głośnego czytania przedszkolakom zakupionych książek pt. „Poranek z bajką”;

– zorganizowanie pod koniec roku szkolnego konkursu plastyczno-technicznego dla dzieci i ich rodziców z nagrodami książkowymi pt. „Moja ulubiona bajka”;

– zakup teatrzyka kamishibai wraz z bajkami i wykorzystywanie go podczas zajęć z przedszkolakami (cotygodniowo w godzinach porannych), tym samym przybliżenie teatru w życiu dzieci oraz pokazania możliwości przedstawienia bajki w innej formie;

akcja promująca czytelnictwo -Tydzień Bibliotek; zorganizowanie wystawy, konkurs promujący czytelnictwo,  pasowanie przedszkolaków na czytelników przy współpracy z biblioteką publiczną,

– rozesłanie do rodziców przedszkolaków listu pt. „Mamo, tato posłuchaj co lubię czytać” napisanego przez dzieci wraz z informacją stworzoną przez nauczycieli mającą na celu poszerzenie wiadomości w zakresie dobroczynnego wpływu czytania książek na młodego człowieka;

– popularyzacja twórczości literackiej twórców regionu (literatura dziecięca na Podlasiu) przybliżenie dzieciom w przystępny dla nich sposób autorów związanych z ich małą ojczyzną (przede wszystkim postaci Marii Konopnickiej i jej utworów);

– udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka-wielki człowiek”;

– przygotowywanie informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo na stronę internetową przedszkola.

– współpraca z lokalną społecznością w tym z lokalnym samorządem i zaprzyjaźnionymi instytucjami tj. zorganizowanie akcji „Czytamy naszym dzieciom”;

– zaproszenie na spotkanie do przedszkola dziadków i wspólne podjęcie działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych poprzez tworzenie zakładek do książek i opowiedzenie przez dziadków dla wnuków o swoich ulubionych bajkach z dzieciństwa (warsztaty międzypokoleniowe) ; 

– współpraca z Biblioteką Publiczną Gminy Kuźnica: odwiedzenie placówki i zapoznanie przedszkolaków ze zbiorami, uczestnictwo w warsztatach z tworzenia książki obrazkowej; współpraca przy organizacji Tygodnia Bibliotek; rozpowszechnianie informacji na temat akcji „Mała książka – wielki człowiek”; wymiana informacji z Biblioteką Publiczną Gminy Kuźnica na temat zakupionych nowości wydawniczych.

 

 


indeks.jpg

Dnia 27.04.2023r. w naszym przedszkolu odbył się  konkurs recytatorski  pt. „Wiersze znane i lubiane” . W konkursie wzięło udział 20 uczestników ze wszystkich grup przedszkolnych. Głównymi celami konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego dzieci. Podczas występów na scenie – dzieci  wspaniale zaprezentowały się w znanych i mniej znanych wierszach z literatury dziecięcej. Na scenie można było usłyszeć takie utwory jak: “Zosia Samosia”, “Samochwała”, “Na wyspach Bergamutach”, “Psie smutki”, “Kłamczucha”, “Tańcowała igła z nitką” i inne. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Katarzyna Fiedorowicz, Elżbieta Krawiel oraz Luiza Rapiej. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niebywałymi zdolnościami recytatorskimi a obrady jury były bardzo burzliwe.  Na zakończenie konkursu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców oraz dla wszystkich uczestników konkursu. Konkurs dostarczył dzieciom wielu wrażeń i przeżyć a przede wszystkim dobrej zabawy i atrakcyjnych nagród. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 


indeks.jpg

22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi. Święto to obchodzone jest w naszym kraju od ponad 30 lat. To właśnie jest czas, aby zastanowić się jak chronić nasz wspólny dom, naszą planetę – ZIEMIĘ! Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. Z tej okazji zorganizowaliśmy dla naszych przedszkolaków wiele różnych zabaw z ekologią w tle. Na początku obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu dzieci z grupy “Pajacyki” pt.: “Spotkanie  z ekologiem”. Dzieci miały okazję także porozmawiać o tym, co sprawia, że ziemia jest smutna (zanieczyszczona) oraz co możemy zrobić dla ziemi, aby była szczęśliwa (czysta). Przedszkolaki przypomniały sobie także zasady segregacji śmieci,śpiewały piosenki o tematyce ekologicznej,  a na koniec wykonały piękne prace plastyczne. Wszystkie te działania miały na celu podkreślenie, jak ważne jest nasze zaangażowanie w działania na rzecz naszej planety. Przedszkolaki wiedzą to doskonale i zawsze chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach.

ZIEMIO! Nie chcemy abyś była zniszczona, chcemy żebyś była cała zielona, więc przysięgę Ci składamy, że zniszczyć Ciebie nie damy !!!


fotolia_217042468_xs-380x214.jpg

18 kwietnia w naszym Przedszkolu odbyły się warsztaty organizowane przez Centrum Działań Profilaktycznych. Zajęcia odbywały się w miłej i wesołej atmosferze, która sprzyjała przyswajaniu wiedzy przez dzieci. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom edukacyjnym,najmłodsze przedszkolaki  zostały wprowadzone w tematykę zajęć “Zakazany owoc”. Podczas tych warsztatów dzieci nauczyły się ostrożności w kontakcie z nieznanymi osobami częstującymi je słodyczami czy napojami. Poruszony został także temat zdrowego odżywiania oraz przedstawiono konsekwencje częstego spożywania „śmieciowego” jedzenia. Warsztaty były urozmaicane aktywnością dzieci, a także przywoływaniem scen z popularnych bajek (np. „Królewny Śnieżki”). Wszystko to sprawiło, że dzieci otrzymały w przystępnej formie wiedzę na temat szkodliwości zdrowotnej używek oraz niewłaściwych nawyków żywieniowych. Natomiast starsze dzieci wzięły udział w zajęciach “Zagubiona myszka”.  W ich trakcie dzieci uczyły się prawidłowego korzystania z Internetu, poznały zagrożenia związane z surfowaniem w sieci, a także negatywne konsekwencje nadmiernego oglądania telewizji czy grania na komputerze. Dowiedziały się również, jak rozsądnie planować czas spędzany przed ekranem i dlaczego warto go jednak ograniczać. Dzięki tego typu warsztatom kształtujemy wśród dzieci odpowiednią postawę wobec treści prezentowanych w mediach. Przede wszystkim uczniowie odkrywają zalety, jakie ma zabawa i rozmowa z innymi dziećmi „na żywo”.


wiosna_wynik.jpg

21 marca dzieci z naszego przedszkola obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny.To doskonała okazja, aby wspólnie świętować nadejście tej pięknej pory roku.  Każda grupa przygotowywała się do tego wydarzenia w swoim gronie. Dekorowaliśmy sale, malowaliśmy i wycinaliśmy wiosenne kwiaty, sadziliśmy cebulki kwiatowe. Obserwowaliśmy pogodę, śpiewaliśmy i tańczyliśmy przy skocznej muzyce. W tym dniu wszyscy bawili się doskonale. Były tańce, śpiew, zabawy. Przedszkolaki chętnie rozwiązywały wiosenne zagadki, rozpoznawały  – kwiaty, zwiastuny wiosny. Nie zabrało również zabaw plastycznych, a mianowicie każda grupa wykonała swoją Panią Wiosnę, a prace te  ozdobiły przedszkolną galerię. Tego dnia była też niespodzianka od dzieci z grupy “Misie”. Starszaki przygotowały bowiem swoim młodszym kolegom przedstawienie pt:”Wiosenne porządki”. Śpiewem i dobrym humorem wypędziliśmy Zimę, a przywitaliśmy piękną Wiosnę.Ten dzień z pewnością był dla każdego przedszkolaka radosnym i niezapomnianym wydarzeniem. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji…

smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart


indeks-1.jpg

17 marca w naszym przedszkolu odbyły się dla dzieci warsztaty z robotyki, przeprowadzone przez Agencję Szkolno – Przedszkolną  „LUPUS”. Program edukacyjny skierowany do naszych przedszkolaków  nosił nazwę „Akademia programistów” i tutaj jak się okazało trafiliśmy w samo sedno, gdyż to było to, co współczesne dzieciaki interesuje najbardziej. Podczas warsztatów przedszkolaki poznały definicję robota, zastosowanie robotów w życiu codziennym, opowiadając o robotach, które znajdują się w naszych domach. Oczywiście jak się okazuje, u każdego jakiś robot jest, ale są to najczęściej sprzęty gospodarstwa domowego, niestety nie znajdujące zastosowanie w zabawie. Tym razem było inaczej, bo roboty, które przyjechały do naszego przedszkola, to właśnie takie, którymi można się świetnie bawić, a jednocześnie uczyć wielu ciekawych rzeczy. W trakcie zajęć dzieci mogły programować trasy robotów za pomocą tabletów i specjalnych aplikacji. Roboty poruszały się, wydawały dźwięki, zmieniały kolory. Każde, chętne dziecko mogło zaprogramować robota, a na koniec podczas swobodniejszej zabawy, mogły samodzielnie nimi sterować. Roboty, które towarzyszyły dzieciom podczas zajęć to PHOTONY – służące do edukacji i zabawy. We wszystkich grupach warsztaty przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze, a co najważniejsze wyzwoliły ciekawość, zachwyt i aktywność naszych przedszkolaków. Za aktywny udział w warsztatach każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom. Szkoda, że takich robotów nie możemy mieć na co dzień, no cóż może kiedyś….. się doczekamy ?


indeks.jpg

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny.

14 marca 2023 r. w naszym przedszkolu już po raz VIII odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej  “Wesołe Nutki”. Celem Festiwalu była popularyzacja piosenki dziecięcej oraz doskonała zabawa. Organizatorzy powitali przybyłych gości, wszystkie dzieci, rodziców, wychowawców  poszczególnych grup, życząc miłych, niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy podczas spotkania. W tym roku festiwal cieszył się dużą popularnością. W przeglądzie wzięło udział 25 dzieci. Młodzi artyści pokazali zamiłowanie do śpiewu i muzyki. Dopingowani przez dyrekcję, rodziców, wychowawców oraz kolegów i koleżanki zaprezentowali swoje talenty muzyczne śpiewając piosenki z repertuaru dziecięcego, ale nie tylko. Na scenie mogliśmy usłyszeć między innymi takie przeboje jak: ” Nic dwa razy “Sanah, “Tęczę” grupy My3, “Puszka Okruszka” Natalii Kukulskiej, wielki hit dziecięcy “Krecik zielony ma berecik”, “Różowe okulary”, “Góry do góry”, “Jesteś moim bohaterem”, “Oto morze”, “Kolorowe listki” i inne. Każdy występ nagrodzony był gromkimi brawami. Wyśmienita, wspólna zabawa towarzyszyła wszystkim uczestnikom festiwalu. Na zakończenie każdy mały piosenkarz otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast