2021 Styczeń

Zachęcamy do odwiedzania naszego bloga, gdzie na bieżąco dokonujemy wpisów dotyczących wydarzeń z udziałem przedszkolaków.

Terminarz naboru na rok szkolny 2021/2022:

 

Rodzaj czynności Termin                                          w postępowaniu rekrutacyjnym Termin                                       w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1- 12 marca

w godzinach pracy przedszkola

 

16 – 26 kwietnia

w godzinach pracy przedszkola

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola                              i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę                           w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

16 – 26 marca

 

27 kwietnia – 12 maja

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

31 marca

w budynku przedszkola

 

 

14 maja

w budynku przedszkola

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

 

1 – 9 kwietnia

w godzinach pracy przedszkola

 

 

17 – 26 maja

w godzinach pracy przedszkola

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola.

 

 

14 kwietnia

w budynku przedszkola

 

 

28 maja

w budynku przedszkola

 

     Załącznik nr 3                                               

 

Data przyjęcia wniosku: ………………………………

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Kuźnicy na rok szkolny 2021/2022

 

 1. Dane identyfikacyjne dziecka:
Imię/imiona  
Nazwisko  
Pesel*                      
Data urodzenia dzień miesiąc rok
Miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania dziecka
Ulica  
Nr budynku   Nr lokalu  
Miejscowość   Kod pocztowy  

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

 

 1. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:
  Matka/opiekunka prawna

 

Ojciec/opiekun prawny
Imię/imiona i nazwisko    
Telefon kontaktowy    
Adres poczty elektronicznej    
Adres zamieszkania

 

Ulica    
Nr budynku/ nr lokalu    
Miejscowość    
Kod pocztowy    

 

III. Do wniosku dołączono dokumenty związane z rekrutacją (właściwe zaznaczyć znakiem „x”)

 1. a) Kryteria ustawowe (10 pkt za spełnienie każdego kryterium)
L.p.   Kryterium                  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium tak* nie punkty
1. Wielodzietność Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata     10
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

    10
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

    10
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

    10
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

    10
6. Samotne wychowywanie kandydata rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

    10
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

    10
 

b) Kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 
L.p.

 

Kryterium                  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium tak nie punkty
1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, zamieszkałe na terenie gminy

 

Potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie                                          o zameldowaniu lub oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania      

32

2. Dziecko zamieszkujące na terenie gminy, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

Oświadczenie rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko o miejscu zamieszkania oraz                                                                    o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

    16
3. Dziecko, które uczęszczało do przedszkola lub którego rodzeństwo będzie uczęszczać

 

Oświadczenie rodziców     8
4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie

 

Oświadczenie rodziców     6
 1. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego:

 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………..     do……………..

Bezpłatne 5 h: od 8.00 do 13.00 (nie dotyczy dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym)

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokólska 16, 16‑123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.                      w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                          o finansach publicznych.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie przedszkola (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do skorzystania z usług Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 13. Szczegółowe informacje na stronie: http://przedszkole.kuznica.ug.gov.pl/rodo/

 

 1. Oświadczam/y, że:

 

? Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola są prawdziwe.

? niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych we wniosku,

? jestem świadoma/y, iż przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do Przedszkola odbywa się w trybie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

? zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną RODO.

………………………………………………                            ……………………………………………….

Podpis matki/opiekunki prawnej                                                 Podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Data ………………. ……………….. r.

 

 

 

 

Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną:

 

 1. Punkty za kryteria ustawowe………..….

 

 1. Punkty za kryteria dodatkowe …………

 

Podpisy członków Komisji:

 

1……………………….……………………….

 

2………………………….…………………….

 

3……………………………………………….

 

 

 

Data………………………………

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

do karty zgłoszenia/wniosku przyjęcia dziecka

do Przedszkola w Kuźnicy

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

POZOSTAŁE DANE DZIECKA: ……………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko)

 

Drugie imię  
Miejsce urodzenia  
Nazwa i adres szkoły obwodowej  
Informacja o stanie zdrowia, diecie              i rozwoju psychofizycznym  
Posiadane opinie/orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jakie?) TAK NIE
   
Nr opinii/orzeczenia  
Poradnia, która wydała orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego

 
Typ orzeczenia

(rodzaj niepełnosprawności)

 
Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola Imię  nazwisko Stopień

pokrewieństwa

Numer dowodu osobistego
 

 

 

 

 

   
Zainteresowania i zdolności dziecka  
Jakiej pomocy w zakresie opieki                           i wychowania oczekują Państwo ze strony przedszkola?  

 

 

 1. Oświadczam, iż moje dziecko będzie / nie będzie* uczęszczało na lekcje religii wyznania ……………………………………………………..
 2. Zobowiązuję się do przekazywania w sekretariacie przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.

 

 

……………………………………………

……………………………………………

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

OŚWIADCZENIE o wielodzietności

Matka/prawna opiekunka dziecka Ojciec/prawny opiekun dziecka
Ja, niżej podpisana, zamieszkała w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…….

( pełny adres),

będąc prawną opiekunką dziecka

………………………………….……………..………………………( imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że moje dziecko pochodzi z  rodziny wielodzietnej, w której wychowuje się …………………….. (np. troje, czworo, pięcioro …) dzieci wraz z dzieckiem, kandydatem do przedszkola.

 

Ja, niżej podpisany, zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

( pełny adres),

będąc prawnym opiekunem  dziecka …………………………………………………………………………( imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że moje dziecko pochodzi z  rodziny wielodzietnej, w której wychowuje się …………………….. (np. troje, czworo, pięcioro …)  dzieci wraz z dzieckiem, kandydatem do przedszkola.

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data:

 

Data:
Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki:

 

………………………………………………………………………….

 

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna:

 

…………………………………………………………………..

 

 

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Ja niżej podpisana/-y, zamieszkała/-y w…………………………………………………………….przy

                                                                                                           ( nazwa miejscowości)

 

 1. …………………………………………………………………… będąc prawnym opiekunem dziecka

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

 

oświadczam, że wychowuję dziecko  samotnie jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…………………….…..…..                                                      …………..…………………………………..

         (miejscowość, data)                                                                         (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania (dotyczy dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym)

Matka/prawna opiekunka dziecka Ojciec/prawny opiekun dziecka
Ja, niżej podpisana, oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Kuźnica pod adresem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pełny adres).

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………………….….. ( imię i nazwisko dziecka)

zamieszkuje wraz ze mną pod wskazanym wyżej adresem i jest objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że

zamieszkuję na terenie Gminy Kuźnica pod adresem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełny adres).

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………………….….. ( imię i nazwisko dziecka)

zamieszkuje wraz ze mną pod wskazanym wyżej adresem i jest objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data:

 

Data:
Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki:

 

…………………………………………………………………………

 

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna:

 

…………………………………………………………………..

 

Obowiązek informacyjny dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
z Przedszkola w Kuźnicy

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokólska 16,
  16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem e-mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z obowiązkiem weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez rodziców opiekunów prawnych przy odbieraniu dzieci z placówki. Placówka musi mieć pewność, że powierza opiekę nad dzieckiem uprawnionej do tego osobie, w tym osobie wskazanej przez rodziców/ opiekunów prawnych. Weryfikacja Państwa tożsamości wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa dziecka.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu realizacji celu przetwarzania, tj. do chwili kiedy będą odbierać Państwo dziecko z placówki. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do w tym weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości odebrania dziecka z Przedszkola w Kuźnicy.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

 

 

………………………………………                                   ……………………………………

/data/                                                                                      /podpis/

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przedszkole, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokólska 16,
  16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie przedszkola (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach) oraz wykonania usługi (rozwożenia i odwożenia) dzieci do przedszkola i miejsc zamieszkania.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do skorzystania z usług Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych w związku z przetwarzaniem danych dziecka w trakcie rekrutacji:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzej Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana Dane osobowe oraz dane dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z procesem (przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie) rekrutacyjnym w przedszkolu.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w publicznym przedszkolu . Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu , które przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego.

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

 

………………………………………                          ……………………………………

/Miejscowość, data/                                                     /podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych w związku z przetwarzaniem danych dziecka:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych dziecka jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie przedszkola (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach) oraz wykonania usługi (rozwożenia i odwożenia) dzieci do przedszkola i miejsc zamieszkania.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

 

………………………………………                                   ……………………………………

/data/                                                                                      /podpis/

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych w związku z przetwarzaniem ich  danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokólska 16,
  16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie przedszkola (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach) oraz wykonania usługi (rozwożenia i odwożenia) dzieci do przedszkola i miejsc zamieszkania.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do korzystania z usług Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

………………………………………                                   ……………………………………

/data/                                                                                      /podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu

 

Ja, niżej podpisana, zamieszkała w

 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…..…….

( pełny adres),

 

będąc prawną opiekunką dziecka

 

………………………………….……………..………………………( imię i nazwisko dziecka)

 

oświadczam, że wykonuję pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczę się w trybie dziennym, prowadzę gospodarstwo rolne/pozarolniczą działalność gospodarczą. *

*proszę wybrać  właściwy tekst –  niepotrzebne skreślić

 

Ja, niżej podpisany, zamieszkały w

 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………

( pełny adres),

 

będąc prawnym opiekunem  dziecka

 

…………………………………………………………………………( imię i nazwisko dziecka)

 

oświadczam, że wykonuję pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczę się w trybie dziennym, prowadzę gospodarstwo rolne/pozarolniczą działalność gospodarczą. *

*proszę wybrać  właściwy tekst – niepotrzebne skreślić

 

 

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data:

 

Data:
Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki:

 

………………………………………………………………………….

 

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna:

 

…………………………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu dziecka lub rodzeństwa do przedszkola

Matka/prawna opiekunka dziecka Ojciec/prawny opiekun dziecka
Ja, niżej podpisana, zamieszkała w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…….

( pełny adres),

będąc prawną opiekunką dziecka

………………………………….……………..………………………( imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że moje dziecko uczęszczało do przedszkola lub jego rodzeństwo będzie uczęszczać.

Ja, niżej podpisany, zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

( pełny adres),

będąc prawnym opiekunem  dziecka

…………………………………………………………………………( imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że moje dziecko uczęszczało do przedszkola lub jego rodzeństwo będzie uczęszczać.

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data: Data:
Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki:

………………………………………………………………………….

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna:

…………………………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE o czasie pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 h

Matka/prawna opiekunka dziecka Ojciec/prawny opiekun dziecka
Ja, niżej podpisana, zamieszkała w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…….

( pełny adres),

będąc prawną opiekunką dziecka

………………………………….……………..………………………( imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie.

Ja, niżej podpisany, zamieszkały w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

( pełny adres),

będąc prawnym opiekunem  dziecka

…………………………………………………………………………( imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie.

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data: Data:
Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki:

………………………………………………………………………….

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna:

…………………………………………………………………..

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast